Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait
Deze algemene voorwaarden van UNETO-VNI zijn tot stand gekomen
in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het
kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-
Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.
I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een
consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking
tot een installatie, met uitzondering van:
a. werk binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement;
b. werk met betrekking tot een signaleringsysteem.
Artikel 2
Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die
niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
installateur: opdrachtnemer, lid van UNETO-VNI, die handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf
werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur
geleverde materialen
installatie: (centrale)verwarminginstallatie,
luchtbehandelinginstallatie, elektrotechnische laagspanninginstallatie
(waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-,
overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm)
waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, sanitaire
voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik,
distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit
signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar
te nemen, te ontdekken, en/of te registreren en eventueel via geluid,
licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden,
gericht op beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand
meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen
aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk
die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen
aanneemsom
onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op
bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie
service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/
of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek
zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage
onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de
installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/
of service aan een installatie
stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeenkomst aangeduid
bestedingsdoel met een daarbij genoemd geldsbedrag, dat in de
aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst
beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag
op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met
het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd
geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven
van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken,
Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.
2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
II AANBOD
Artikel 3
Aanbod van de installateur
1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal
gaan wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg
gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk
gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende
leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende
gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met
het werk kan worden begonnen en
+ een aanduiding van de duur van het werk of
+ een aanduiding van de datum waarop of de periode waarin het
werk wordt opgeleverd.
In geval van aanduiding van een datum waarop het werk
wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste of een
vermoedelijke datum van oplevering betreft.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden
gehanteerd: aanneemsom of regie.
Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consument en
installateur een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt
verricht.
Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een
nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere
eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen
van benodigde materialen en voorrijdkosten. Op verzoek van de
consument geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk
maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door
het noemen van een richtprijs.
Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvormingmethoden
bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom
en voor een deel van het werk regie.
De techniek waarop Nederland draait
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
5. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk
omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische
omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur
of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de
installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet
het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.
Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden
gesteld of getoond.
Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd.
Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen
14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco
aan hem te worden toegezonden.
8. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de
consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met
het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te
vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het
vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan
van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval de
installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt
en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod
behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het
intellectuele eigendomsrecht van de installateur.
9. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit
in het aanbod te vermelden.
10. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene
voorwaarden.
III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING
VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4
Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument.
De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke
of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door
de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de
ontvangst van de opdracht aan de consument.
Artikel 5
Verplichtingen van de installateur
1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen
van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht
binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders
overeengekomen.
Indien de opdracht van de consument aan de installateur strekt tot
het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te
spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens
de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van
toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of
zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de
voorschriften mag aan de consument worden doorberekend, mits
de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de
overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het
eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante:
+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
+ onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en
constructies;
+ gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
+ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën
(zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende
zaak waaraan het werk wordt verricht;
+ gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die
door de consument ter beschikking zijn gesteld;
+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering
van het werk aan de installateur openbaren en de installateur
terzake deskundig moet worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan
hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal
€ 1.000.000 per gebeurtenis.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de
uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de
installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem
bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.
Artikel 6
Verplichtingen van de consument
1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te
verrichten.
2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken
over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen
en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen
gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen
op zijn vakgebied.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor
zijn rekening.
4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de
in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed
bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van
de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat
de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de
consument de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door
een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan
dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende
schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden
toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
+ onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
+ onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en
werkwijzen;
+ gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt
verricht;
+ (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën
(zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende
zaak waaraan het werk wordt verricht;
+ gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
beschikking zijn gesteld;
+ onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte
gegevens.
Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installateur op
grond van artikel 5 lid 3.
8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering
van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar zo
spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van
de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te
herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming
in verzuim is.
Artikel 7
Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang
of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de
consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering
aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan
er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur
14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument
is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of
voortzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde
mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder
begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het
werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument
mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog
verschuldigd is.
Artikel 8
Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel
of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke
vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment
van oplevering in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de
installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter
voorkoming en beperking van de schade.
4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom
vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde
vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten
en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen
aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de
installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en
materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door
de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de
installateur over het gehele werk zou hebben genoten.
Artikel 9
Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kunnen consument en
installateur, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en
minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in
vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren
resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs
en de oplevering.
2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te
verrekenen meerwerk overtreft, heeft de installateur recht op een
bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt
niet voor zover het minderwerk het gevolg is van een verzoek van de
installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst
was bepaald.
3. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de
installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de
prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit
voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had
moeten begrijpen.
4. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan
geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument
artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking
van de stelpost als minderwerk.
5. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt
direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd,
behalve in spoedeisende omstandigheden.
6. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van
installateur resp. consument op verrekening van meerwerk
resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de
overeenkomst op degene die de aanspraak maakt.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait
Artikel 10
Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan
meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de consument
en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene
omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor
zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.
2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband
met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen
vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door
de consument worden vergoed.
3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen
vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het
werk bepalen.
Artikel 11
Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze
gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen
vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.
Artikel 12
Oplevering
1. Als consument en installateur een vaste datum van oplevering
hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum opgeleverd.
2. Als consument en installateur een vermoedelijke datum van
oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks
deze datum opgeleverd.
3. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument
heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het
werk heeft aanvaard.
4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
+ hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van
de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is
voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaarden
dan wel af te keuren;
+ hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik
neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van
een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt
beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg
(oplevering) niet gerechtvaardigd is.
5. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleveringsdatum is de
installateur verplicht de door de consument hierdoor geleden schade
te vergoeden.
IV BETALING
Artikel 13
Vooruitbetaling/zekerheid
1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor
ten hoogste 25% van het eindbedrag vooruitbetaling te verlangen
indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid
bedingen van de consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid
bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument
zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de
consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te
stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te
onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
Artikel 14
Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in
evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat
geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur
zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet
nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn betaling van een
termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
Artikel 15
De eindafrekening
1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij
de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom
bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de
oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of
minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de
eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de
kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de
overige kosten.
Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs
met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de installateur
de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere
overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na
ontvangst van de rekening.
Artikel 16
Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht
zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin
zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering,
waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog
de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze
betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente
in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als
bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst
van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente
ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
De techniek waarop Nederland draait
3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn
van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden
buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De
hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.
4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen,
totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de installateur een door hem aan de consument
verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt,
dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de
installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft
betaald, wordt hij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in
verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval
van overeenkomstige toepassing, waarbij “installateur” in plaats
van “consument” en “consument” in plaats van “installateur” wordt
gelezen.
Artikel 17
Opschorting van betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst,
heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien
verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding
dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding
staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht
de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel
opgeschorte bedrag.
V GARANTIE
Artikel 18
Garantie door de installateur
1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die
binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos
worden verholpen.
2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 3 jaar
na de oplevering dat de specificaties ten aanzien van capaciteit en
temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden gehaald.
3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden
tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn
overeenkomen.
4. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:
+ gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze
ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden
schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;
+ gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik
of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of
zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
+ het gebrek geen gevolg is van het werk;
+ gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming
van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke
aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan
wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn
getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat
gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet
gerechtvaardigd is;
+ gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt
verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
+ de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten
overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet
vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden
gemaakt van het niet tijdig betalen.
5. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit
artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
+ gloeilamp, tl-lamp, led-bron, spaarlamp
+ het ontstoppen van een afvoer.
6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijkheid van de
installateur op grond van de wet.
Artikel 19
Nakomingsgarantie branche-organisatie
1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend
advies van de geschillencommissie zijn opgelegd ten opzichte van
de consument niet nakomt, neemt UNETO-VNI deze verplichtingen
over tot het maximum genoemd in de leden 2 en 3. De overname
door UNETO-VNI van verplichtingen van de installateur wordt
opgeschort indien en voorzover het bindend advies binnen twee
maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de rechter is
voorgelegd en vervalt door het in kracht van gewijsde gaan van het
vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft
verklaard.
2. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van UNETO-VNI
geldt een maximum uit te keren bedrag van € 5.500 per bindend
advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de
installateur aan UNETO-VNI overdraagt. Indien de vordering van de
consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan krijgt
de consument € 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde en kan
de consument zijn vordering voor het meerdere om niet overdragen
aan UNETO-VNI ter incasso om deze te voldoen aan de consument.
3. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement en
bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de nakomingsgarantie
van UNETO-VNI tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies, met
dien verstande dat:
+ de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing
is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en
voldaan heeft aan de formele vereisten voor behandeling van
het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld,
retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en
eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de surseance van
betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindiging van
de installateur, en
Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk
voor Consumenten
(AVIC)
UNETO-VNI Bredewater 20 - 2715 CA Zoetermeer - Postbus 188 - 2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50 - F 079 325 06 66 - E info@uneto-vni.nl - W www.uneto-vni.nl
+ het totaal door UNETO-VNI op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer bedraagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst bij UNETO-VNI van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie van de consument tot het maximum van het in totaal aan consumenten per installateur uit te keren bedragen van € 22.500 is bereikt.
VI GESCHILLEN
Artikel 20
Geschilbeslechting
1. Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door deze installateur te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als de installateur aanhangig worden gemaakt bij de geschillencommissie.
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst bij de installateur heeft ingediend.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de installateur indiende, schriftelijk of in een andere door de geschillencommissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden. Indien de installateur een geschil aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van een geschil kennis te nemen.
VII SLOTBEPALINGEN
Artikel 21
Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.
Artikel 22
Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten en in afgekorte vorm als AVIC.
© UNETO-VNI, 2016 - art.nr. 52035

 
×

Deze website maakt gebruik van cookies, door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met Ons privacy beleid.