Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007

(ALIB 2007)
© UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Werkingssfeer en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)
handelingen van de technisch aannemer, zoals aanbiedingen,
overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader
van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene
voorwaarden van de klant indien de technisch aannemer de
toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een
verwijzing door de klant naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere
voorwaarden wordt door de technisch aannemer niet aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene
voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere
overeenkomsten met de technisch aannemer heeft aanvaard.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle
toekomstige transacties met de technisch aannemer.
4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter
gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en technisch
aannemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en
onderhoudswerkzaamheden - met inbegrip van de levering
van goederen en diensten - dat de technisch aannemer moet
verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie
bij de oplevering en, indien overeengekomen gedurende de
onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen beantwoordt.
Artikel 2
Aanbieding
1. De aanbieding van de technisch aannemer is vrijblijvend: hij kan
zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan
herroepen tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en
de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen,
beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet
bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten
vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik
of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
Het bepaalde in lid 20 van artikel 4 van deze voorwaarden is van
overeenkomstige toepassing.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst
tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de
technisch aannemer terstond door de klant en voor zijn rekening en risico
te worden geretourneerd aan het adres van de technisch aannemer.
5. Indien op basis van een aanbieding van de technisch aannemer geen
Overeenkomst tot stand komt heeft de technisch aannemer ten
laste van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn
prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of
begroten, conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen
twee weken na de datum van de betreffende factuur.
Artikel 3
Verplichtingen van de technisch aannemer
1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient de technisch
aannemer verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar
de aard en omvang van de werkzaamheden en volgens de conventies
in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in
artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van de technisch aannemer zijn
de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde
derden niet als medeverzekerde opgenomen.
2. De technisch aannemer zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd
schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde
verzekeringen ontvangt.
3. De technisch aannemer is verplicht de klant te waarschuwen indien de
door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht, of
overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter
beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk
zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met
de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij zonder
waarschuwing bij het verrichten van werkzaamheden daarop zou
voortbouwen.
4. De technisch aannemer is evenwel niet verder gehouden dan een
globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie,
ontwerpen, tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van
het installatievak. De controle door de technisch aannemer van door
de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele
inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen
redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor
zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
5. De technisch aannemer zal zich naar beste vermogen inspannen om
de werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen
is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de
klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
6. De technisch aannemer is verplicht datgene te doen wat naar de
aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en
billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
7. De technisch aannemer zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de
voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van
bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
8. De technisch aannemer is verplicht de werkzaamheden zodanig te
verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die
voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is,
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de
installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste
eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
9. De technisch aannemer zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip
informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en deze op een
nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar
die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont de technisch
aannemer met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag
aan, dat zijn werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden
voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
10. De technisch aannemer zal schade aan de installatie of enig deel
daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de
werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening
herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het
anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt,
onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de
Overeenkomst of de wet. De klant kan door middel van een wijziging
krachtens artikel 13 de technisch aannemer opdragen om schade aan
de installatie te herstellen, die niet voor rekening van de technisch
aannemer komt.
11. De technisch aannemer verstrekt naar beste vermogen en tijdig
desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige
hulppersonen worden verstrekt met betrekking tot de installatie of
delen daarvan.
12. De technisch aannemer zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd
informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding
tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet
ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
13. De technisch aannemer geeft naar beste vermogen en tijdig
desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en
bedrijfsvaardig houden van de installatie.
14. De technisch aannemer is verplicht om alle gegevens van de klant
vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde
vertrouwelijk aan de technisch aannemer bekend zijn gemaakt, en er
voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.
Artikel 4
Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over
alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen
die noodzakelijk zijn om de technisch aannemer in staat te stellen de
werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie,
gegevens, beslissingen en wijzigingen.
2. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig over alle
goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald
dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld.
De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk
of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart de technisch aannemer voor aanspraken van
derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens,
beslissingen, wijzigingen en goederen.
4. De klant zorgt er voor, dat de technisch aannemer tijdig beschikt over
de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen
die noodzakelijk zijn voor de opzet van de werkzaamheden of het
gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die
door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het
verkrijgen hiervan zal de technisch aannemer naar vermogen de klant
de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming
van deze verplichting tekortschiet, kan de technisch aannemer de
Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken
op schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije
toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin
de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en
gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties
waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin
of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de
omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen
of ernstig belemmeren. De klant is verplicht de technisch aannemer en
diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de werkzaamheden
worden verricht de technisch aannemer tijdig, kosteloos en
met leveringsgarantie kan beschikken over de benodigde (nuts)
voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom
of rioleringsaansluiting.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie
op de openbare netwerken. De technisch aannemer zal naar beste
vermogen de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het
aanvragen van deze aansluiting.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de
werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem
worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht,
alsmede de coördinatie daarvan, zodat de technisch aannemer in zijn
aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de
klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden,
voor zover niet iets anders is overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun
oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet
aan de technisch aannemer kan worden toegerekend. Schade die door
de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat,
komt voor rekening van de klant.
11. De klant is verplicht de technisch aannemer schriftelijk en binnen
bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de
technisch aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan
bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen,
milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella.
De klant kan de technisch aannemer opdragen om de aangetroffen
verontreinigingen, stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel
van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of de technisch
aannemer deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging
en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft
voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden
betrokken, alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers
of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. De technisch aannemer
is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren,
indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet
wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet
tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft de technisch aannemer recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
15. De klant is buiten de werktijden van de technisch aannemer
verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de technisch
aannemer, zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het
werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als
gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen
van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard,
zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden
gewijzigd of in werking treden.
17. Het is de klant niet toegestaan om de technisch aannemer, zijn
personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in
verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van
de Overeenkomst. De klant dient de werkzaamheden van de technisch
aannemer zo weinig mogelijk te verstoren.
18. De klant staat de technisch aannemer toe om op schuttingen en
afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen
waar de werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het
werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te
brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van de technisch aannemer
als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst
moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter
beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de technisch aannemer
dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch
aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is
de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of
gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij
overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de klant
een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare
boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van de
technisch aannemer om schadevergoeding te vorderen.
21. De klant voldoet de door hem aan de technisch aannemer verschuldigde
bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer de
klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.
Artikel 5
Verzekering van de klant
1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee
gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand
te houden waarin de technisch aannemer (met inbegrip van de door
de technisch aannemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in
te schakelen onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde
is opgenomen indien de werkzaamheden van de technisch aannemer
dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets
anders is overeengekomen.
2. De klant is verplicht - bij export van zijn producten en installaties,
die mede bestaan uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/
of geleverde goederen, naar de VS en Canada of gebieden waarop
het recht van deze landen van toepassing is - het voornemen van
export tijdig aan de technisch aannemer te melden en de gebruikelijke
aansprakelijkheidsverzekeringen aan te gaan en in stand te houden,
mede ten behoeve van alle bij de ontwikkeling, vervaardiging of
totstandkoming van deze producten en installaties betrokken partijen.
De klant zal deze verzekeringen niet opzeggen of wijzigen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de technisch aannemer.
3. De klant zorgt er voor dat de technisch aannemer zo spoedig mogelijk
schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid 1
en 2 bedoelde verzekeringen.
Artikel 6
Verbod overname personeel en gedetacheerden
1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één
jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van
de technisch aannemer die bij de uitvoering van de Overeenkomst
betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich
te laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze
gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot
één jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan
wel anderszins voor zich te laten werken.
3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke
matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto jaarsalarissen van
de desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2
genoemde verplichting.
Artikel 7
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen
of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn
financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met
inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn
verplichtingen verschuldigd mocht worden.
Artikel 8
Termijnen
1. De technisch aannemer kan niet eerder gehouden worden om met
de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle
daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die
genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen
termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen
en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar
beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de
technisch aannemer niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen
technisch aannemer en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
Artikel 9
Toetsing, aanvaarding en oplevering
1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen
of de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden voldoen aan
de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met de
technisch aannemer, tenzij iets anders is overeengekomen, voor
rekening en risico van de klant. De technisch aannemer zal de klant
binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de
werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk
voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die
niet aan de technisch aannemer kunnen worden toegerekend. Schade
die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van
de klant.
4. Zodra de technisch aannemer te kennen heeft gegeven dat de
resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en
de klant deze niet binnen de door de technisch aannemer gestelde
termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder
aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de
werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen
worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de
ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden
als opgeleverd beschouwd. De technisch aannemer is bevoegd de
oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de klant
(stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding
aangemerkt de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van
de werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4
plaatsvinden. Hiertoe deelt de klant de technisch aannemer schriftelijk
mee de werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van
verzending van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.
Artikel 10
Vervroegde ingebruikneming
1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te
nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13
(wijzigingen) vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van
deze vervroegde ingebruikneming de werkzaamheden met betrekking
tot de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te
nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant
dit achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt
de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke
ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij
ingebruikneming als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie
ontstaat, komt voor rekening van de klant.
Artikel 11
Schorsing, ontbinding en opzegging
1. De klant is bevoegd de werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht
dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en
met bekwame spoed met de technisch aannemer in overleg te treden
omtrent de gevolgen.
2. Indien de technisch aannemer ten gevolge van de schorsing gepaste
voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
3. Worden de werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd
en is dit de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan is de klant
verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan
de technisch aannemer alle verrichte werkzaamheden te vergoeden,
alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten,
voortvloeiend uit verplichtingen die de technisch aannemer reeds is
aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst,
berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of
vertraging.
4. Als de werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn
geschorst of vertraagd, is de technisch aannemer bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat
van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst
is tekortgeschoten, is de technisch aannemer gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.
6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de
vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd
met de besparingen die voor de technisch aannemer uit de opzegging
voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke
door de technisch aannemer te maken kosten, wordt de door de klant
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de
verrichte arbeid en de winst die de technisch aannemer bij volledige
uitvoering van de werkzaamheden zou hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die de technisch aannemer
lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van de technisch
aannemer die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade
het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden
toegerekend.
Artikel 12
Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft de technisch aannemer
uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de
voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in
een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan worden
toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de
klant verantwoordelijk is en waartegen de technisch aannemer
niet behoefde te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3
genoemde verplichting, of
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat
de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag
verwachten dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
2. Als de technisch aannemer van mening is dat hij recht heeft op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met
bekwame spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt
hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor
algemene kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten
aanzien van de planning.
Artikel 13
Wijzigingen (meer- en minderwerk)
1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst,
werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden, opdrachten, het
werkplan en inspectieplan aan de technisch aannemer op te dragen.
2. De technisch aannemer is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te
voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de werkzaamheden zou
leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat,
of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële
gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het
werkplan.
3. Als de technisch aannemer bereid is de wijziging uit te voeren, dan
stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende
gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst
en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met
de eventuele besparingen als gevolg van de uitvoering van de
wijziging, en
b) de aanpassing van de werkzaamheden, planning en werkplan, en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
4. De technisch aannemer heeft recht op een redelijke vergoeding van de
kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht de
vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
5. De technisch aannemer is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de
klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld
dat de werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden aan de
Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder
opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In het
laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd
door een omstandigheid die niet aan de technisch aannemer kan
worden toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of
kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de
wijziging laat de aanspraken van de technisch aannemer op betaling
onverlet.
Artikel 14
Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen en in de in deze
algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet
begrepen. De klant vergoedt de door de technisch aannemer in het
kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van
maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht
buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend
tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen,
uitgaande van de normale werktijden van de technisch aannemer.
Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel resp. materieel van de
technisch aannemer veroorzaakt door de klant worden verrekend op
basis van de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven.
3. De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren
en vrachten vindt plaats conform de risicoregeling installatietechniek,
tenzij iets anders is overeengekomen.
4. Partijen komen een betalingsschema in termijnen overeen. De technisch
aannemer is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te
dienen zodra de resultaten van de werkzaamheden zijn opgeleverd, dan
wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 11 is opgezegd
of ontbonden. Indiening van deze factuur impliceert geen afstand van
recht op verdere aanspraken van de technisch aannemer in het kader
van de Overeenkomst.
5. Betaling vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening, voor zover niet
anders is overeengekomen, binnen twee weken na de datum van de
betreffende factuur.
6. De klant is in geen geval gerechtigd om voor of namens de technisch
aannemer betalingen te doen aan diens zelfstandige hulppersonen.
7. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking
heeft op latere facturen.
8. De technisch aannemer kan zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk
overdragen (cederen) of in pand geven.
Artikel 15
In gebreke blijven van de klant
1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de werkzaamheden
niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht,
heeft de technisch aannemer aanspraak op vergoeding van rente
tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de
medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had
behoren te geschieden. In dat geval is de technisch aannemer tevens
bevoegd om de werkzaamheden te schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na
de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de
technisch aannemer aanspraak maken op vergoeding van rente tegen
het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang
van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder
aanmaning door de technisch aannemer. In dat geval is de technisch
aannemer tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens
artikel 11.
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
3. Als de technisch aannemer vermoedt dat de klant de op hem rustende
verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is de technisch
aannemer gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico
genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de
klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is
de technisch aannemer bevoegd de werkzaamheden te schorsen of de
Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig
op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt
of niet zal nakomen, is de technisch aannemer bevoegd om deze
goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een
geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst
te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen alsnog
binnen vijf werkdagen af te nemen. De technisch aannemer is bevoegd
het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening, ook
gedurende diens surséance of faillissement.
5. Alle werkelijk door de technisch aannemer gemaakte kosten om tot
voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij
de technisch aannemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op
15% van het te vorderen bedrag.
Artikel 16
Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is de technisch aannemer niet meer
aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft
opgemerkt, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs
niet had moeten ontdekken.
2. Is de technisch aannemer krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk,
dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant
dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade,
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of
waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die
in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden
van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de technisch
aannemer voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is
te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in
lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel in geen
verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van
schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in Nederland
zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen,
maar wordt door de technisch aannemer een schadevergoeding betaald.
Door de technisch aannemer vervangen onderdelen worden zijn
eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de
technisch aannemer slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant
bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van de technisch
aannemer.
6. De technisch aannemer is bij werkzaamheden die dienen ter uitoefening
van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die niet
worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en) en bij
werkzaamheden die betrekking hebben op producten en installaties
die door de klant naar de VS en Canada worden geëxporteerd is de
technisch aannemer alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden
gedekt door de in artikel 5 lid 2 bedoelde verzekeringen, onverminderd
het in dit artikel bepaalde.
7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden
risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die
verzekering te vorderen en de technisch aannemer te vrijwaren voor
verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
8. De omvang van de door de technisch aannemer te vergoeden schade is
beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs of
indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals
bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij
onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de
prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.
9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het
totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de
technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten
hoogste € 1.000.000,00.
10. Elke aansprakelijkheid van de technisch aannemer vervalt, voor zover
niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden
vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding
of opzegging is geëindigd.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien
de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd de
technisch aannemer in gebreke heeft gesteld.
12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van
een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de technisch
aannemer krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien
zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen,
later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door
oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
14. De technisch aannemer is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade
van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde
persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
15. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen alle aanspraken van
derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek
in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en
dat mede bestond uit door de technisch aannemer ontwikkelde en/of
geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst
dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het
bepaalde in lid 7 van dit artikel.
16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is
de technisch aannemer in ieder geval niet aansprakelijk indien een
tekortkoming van de technisch aannemer het gevolg is van:
+ arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
+ tekortschieten van hulppersonen;
+ transportmoeilijkheden;
+ brand en verlies van te verwerken onderdelen;
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
+ maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale
overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
+ gewelddadige of gewapende acties;
+ storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen
of in apparatuur of programmatuur van de technisch aannemer of
derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de
technisch aannemer – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende
nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in
redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
17. De klant vrijwaart de technisch aannemer tegen aanspraken van derden
tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze
algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.
Artikel 17
Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de
klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie
blijven berusten bij de technisch aannemer. De technisch aannemer
heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de klant
heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door de technisch aannemer aan de klant afgegeven documenten,
zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken
worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt
met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op
het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant
aan zijn financiële verplichtingen jegens de technisch aannemer heeft
voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de
technisch aannemer gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen
daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de technisch aannemer en onverminderd het
bepaalde in de leden 5 en 6. De technisch aannemer is bevoegd aan die
toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van
een vergoeding. Op volgens het ontwerp van de technisch aannemer
vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige
toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de
technisch aannemer, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door
een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden
wegens een tekortkoming die aan de technisch aannemer kan worden
toegerekend. In dat geval is de technisch aannemer niet aansprakelijk
voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of
namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door de technisch
aannemer ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet exclusief. De
klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie
gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op
meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om
de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke
wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een
derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur
te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal
de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het
herstellen van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet
aan de klant ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7. De technisch aannemer is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn
rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door
uitvoering van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien de technisch aannemer een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt,
verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar
gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat
gebruiksrecht zal de klant toestemming aan de technisch aannemer
vragen, welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien
de technisch aannemer tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan
aantonen.
Artikel 18
Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit
voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen technisch aannemer en klant, zal met uitsluiting van
de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de
statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -
Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie maanden voor
de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
3. In afwijking van het voorgaande lid is de technisch aannemer bevoegd
het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde
(gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van
de technisch aannemer.
4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland
domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd.
Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht
domicilie te hebben gekozen in Den Haag.
B. BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE ONDERHOUD
De bepalingen in dit hoofdstuk “Onderhoud” zijn naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien in een
overeenkomst is vastgelegd, dat de technisch aannemer gedurende de
onderhoudsperiode onderhoudswerkzaamheden zal realiseren.
Artikel 19
Werkingssfeer en definities
1. Tenzij iets anders is overeengekomen worden onderhoudswerkzaamheden
alleen aan in Nederland opgestelde installaties verricht.
2. Aan de volgende in dit hoofdstuk met een hoofdletter gebezigde
woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Onderhoudswerkzaamheden: alle activiteiten, met inbegrip van de
levering van goederen, die de technisch aannemer moet verrichten
om te zorgen dat de technische staat van de installatie en de door
de installatie te vervullen functies gedurende de onderhoudsperiode
aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.
b) Storing: een plotselinge onverwachte onderbreking van de
prestaties van de installatie.
Algemene Leveringsvoorwaarden
Installerende Bedrijven 2007
(ALIB 2007)
De techniek waarop Nederland draait
Artikel 20
Uitvoering van de werkzaamheden
1. De technisch aannemer spant zich gedurende de onderhoudsperiode
naar vermogen in om met preventieve onderhoudswerkzaamheden
de kans op het optreden van Storingen op een acceptabel niveau
te houden en, voor zover overeengekomen, met correctieve
onderhoudswerkzaamheden Storingen op te heffen.
2. De technisch aannemer is bevoegd de onderhoudswerkzaamheden
op afstand te verrichten door middel van een via telecommunicatievoorziening
tot stand gebrachte verbinding met de installatie.
3. De technisch aannemer maakt na het tot stand komen van de
Overeenkomst maar vóór aanvang van de werkzaamheden een werkplan
met een schematisch overzicht van de onderhoudswerkzaamheden,
de
volgorde en tijdsperiode (week, maand, jaarplanning) waarin deze zullen
worden uitgevoerd.
4. Het werkplan is gebaseerd op de beschrijving van de klant van
het storingsgedrag van de installatie, van alle taken, frequenties
van uitvoering, materialen, hulpmiddelen en eventueel benodigde
vaardigheden, alles ten behoeve van de uitvoering van de preventieve
onderhoudswerkzaamheden en het beheersbaar maken van de
correctieve onderhoudswerkzaamheden.
5. Het werkplan treedt in werking na goedkeuring door de klant. Indien het
werkplan past in de beschrijving als genoemd in lid 4 kan de klant zijn
goedkeuring aan het werkplan niet onthouden.
6. De technisch aannemer past het werkplan jaarlijks aan en maakt
op basis daarvan een raming van alle onderhoudskosten voor het
betreffende jaar. Tussentijds kan het werkplan alleen worden aangepast
door middel van een wijziging krachtens artikel 13.
7. Indien overeengekomen bevat het werkplan de datum van aanvang en
oplevering van voorziene en beoogde opdrachten voor de uitvoering van
preventieve en/of correctieve onderhoudswerkzaamheden en/of andere
werkzaamheden.
8. De in lid 7 genoemde opdrachten zullen op basis van het werkplan
door de klant tenminste een maand van tevoren schriftelijk worden
verstrekt. Opdrachten die niet in het werkplan staan worden tenminste
twee maanden van tevoren schriftelijk verstrekt. Voorafgaand aan de
verstrekking van een opdracht heeft de technisch aannemer zijn prijs
daarvoor afgegeven.
9. Bij de uitvoering van correctieve onderhoudswerkzaamheden dient de
klant vooraf schriftelijk een opdracht te verstrekken. Indien dit door
omstandigheden niet mogelijk is, zal de opdracht achteraf worden
verstrekt op basis van de door de technisch aannemer werkelijk
gemaakte kosten.
10. Na voltooiing van de onderhoudswerkzaamheden verzoekt de technisch
aannemer de klant om de opdracht voor voltooid te ondertekenen. Na
ondertekening gelden de onderhoudswerkzaamheden als opgeleverd.
11. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen zorgt de technisch
aannemer er voor dat op het terrein of de locatie waar de
onderhoudswerkzaamheden worden verricht één exemplaar van de
technische informatie aanwezig is, dat deze stukken op alle redelijke
tijdstippen kunnen worden geraadpleegd en dat de ‘As Built’ situatie van
de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden daarin is verwerkt tegen een
in de Overeenkomst vastgelegde vergoeding.
12. Indien de prestaties, bedrijfszekerheid en onderhoudbaarheid van
de installatie dit eisen of de regels als genoemd in artikel 3 lid 7 dit
voorschrijven informeert de technisch aannemer de klant omtrent te
nemen maatregelen. De klant kan door middel van een wijziging krachtens
artikel 13 de technisch aannemer de noodzakelijke constructiewijziging dan
wel andere (projectmatige) werkzaamheden separaat opdragen.
13. De technisch aannemer stelt de klant tevoren in kennis van het tijdstip
waarop de onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht. Worden
de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip verricht en is dit
de technisch aannemer niet toe te rekenen, dan heeft hij recht op
termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
14. Indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, draagt de technisch aannemer
er zorg voor dat storingen gedurende 24 uur per dag en zeven dagen per
week op een bekend gemaakt meldpunt kunnen worden gemeld.
15. Onverminderd het bepaalde in lid 9 zal de technisch aannemer zich naar
vermogen inspannen om spoedeisende storingen na opdracht van de
klant binnen 24 uur na de melding ervan op te heffen, tenzij een andere
termijn is overeengekomen. De overige storingen worden waar mogelijk
in de normale werktijden van de technisch aannemer verholpen.
16. De technisch aannemer zal de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
gedurende de onderhoudsperiode die in de Overeenkomst is vastgelegd,
bij gebreke waarvan een periode van één jaar geldt.
17. De onderhoudsperiode wordt telkenmale stilzwijgend voor de
oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een van de partijen de
Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
18. De door de technisch aannemer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden
worden verrekend volgens de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven,
eenheidsprijzen of als vaste prijs die jaarlijks worden geïndexeerd volgens
de risicoregeling installatietechniek, tenzij iets anders is overeengekomen.
19. Betaling van de vergoedingen vindt plaats binnen twee weken na de
datum van de betreffende factuur.
20. Opzegging van de Overeenkomst door de klant krachtens artikel 11
lid 6 vereist een schriftelijke kennisgeving. Bij opzegging van de hele
Overeenkomst dient de klant een opzegtermijn van tenminste zes
maanden in acht te nemen en bij opzegging van een opdracht tot
uitvoering van onderhoudswerkzaamheden een opzegtermijn van
tenminste een maand.
Risicoregeling Installatietechniek behorend bij ALIB 2007
Verrekening loonkostenwijzigingen: (L2-L1)/L1 x 100%= …%
L1: loonniveau per datum aanbod
L2: loonniveau per datum wijziging
Loonniveau: CBS-index CAO lonen per uur inclusief bijzondere
beloningen, reeks bouwnijverheid
Verrekening materiaalprijzen: (M2-M1)/M1 x 100%= …%
M1: prijsindexcijfer per datum aanbod
M2: prijsindexcijfer per datum wijziging
Prijsindexcijfer: de door de Commissie Risicoregeling Woning- en
Utiliteitsbouw vastgestelde materiaalindex

 
×

Deze website maakt gebruik van cookies, door verder gebruik te maken van de website gaat u akkoord met Ons privacy beleid.